ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5

Published on 06 02 2019, IN Announcement

ปรกาศ

รื่อง อบ รงการอบมหัก ู้ี่ยญอเขียว TREES-EB รุ่ที่ 5

***************************************************

 

                   ามี่สถบันอขีฝึกอรมหลัสูผู้ชี่วชาขีTREES-EB ุ่ที่ 5  ื่วัที่ 19  20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่าล้วั้น  พื่ห้ดำป็นไ่าภารรลุามถุระ์ขสถ ผลบเผู้เชี่ชายว TREEASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือ TREES-A EB สถบันอขีทย ามงตไปนี้

1.       นางสาวกรรจิต               นาถไตรภพ

2.       นายกฤษดา                  พิมมะศรี

3.       นายจีรุฎฐ์                     ตั้งมานะกิจ

4.       นายณัฐพลัฎฐ์                รัตนมุขย์

5.       นายวิศโรจน์                  รัตนสิทธิโรจน์

6.       นายสราวุฒิ                   เสนะเกตุ

 


File attachment (Preview and download)

เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5 แก้ตัว.pdf
ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5 แก้ตัว.pdf
Back