ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5

Published on 06 12 2018, IN Announcement


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 5

***************************************************

                                            ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIATE EXISTING BUILDING หรือที่เรียนว่า TREES-A EB ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้ 

                                                                  1.       นายกอปรพร          นุกูลคาม

                                                                                     2.       นายเกรียงไกร         ชองขันปอนด์

                                                                                     3.       นายประภัทร           เอี่ยมสำอาง

                                                                                        4.       นางสาวปัทม์           วงค์ประดิษฐ์

                                                                                      5.       นายพนิต               ศุภศิริลักษณ์

                                                                                         6.       นายพรอนันต์          มงคลรัตนสกุล

                                                                                         7.       นายเมธา               ไชยประสพ

                                                                                         8.       นายวณิชย์             จักขุจันทร

                                                                                         9.       นางสาวศิรินทิพย์      อดุลสีหวัตต์

                                                                                         10.    นางสาวสุรีย์พร        นิพิฐวิทยา

                                                                                         11.    นางสาวอรพิลาส      มงคลกุลFile attachment (Preview and download)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5.pdf
เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES-EB รุ่นที่ 5.pdf
Back