ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20

Published on 29 11 2018, IN Announcement


                                     ปรกาศ

รื่อง อบ รงการอบมหักู้ี่ยญอเขียว TREES NC รุ่ที่ 20

***************************************************

 

               ามี่สถบันอขีฝึกอรมหลัสูผู้ชี่วชาขี TREES NC ุ่ที่ 20 ื่วัที่ 17  18 กันยายน 2561 ที่ผ่าล้วั้นพื่ห้ดำป็นไ่าภาพ รรลุามถุระ์ขสถ ผลบเผู้เชี่ชา TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC สถบันอขีทย ามงตไปนี้

 


                                          1.              นางสาวจีรนุช            มณีกูล                 2.              นายณฐภน              จิรนันทกร

                                          3.              นายณัฐพล               ปิยะตันติ              4.              นายธิรางค์               แพรนิมิตร

       5.               นายนุกูล                 กันเกตุ                 6.              นายปณิธาน             คันธมาศ

                                          7.              นางสาวมัณฑณา        โพธิสุนทร             8.              นายมานะ                เตชะไพฑูรย์

                                          9.              นายรวิพล                วธาวนิชกุล          10.              นายราชวัตร             วงศาโรจน์

                                        11.              นางสาวสฤษฎี            ประเสริฐศรี        12.               นายสิทธิกร              สมบัติศิริ

                                        13.              นายสุทธิ                   พิกุลทอง           14.               นายอนุชา                ทิพย์ใจเอื้อ

                                          15.              นายเอก                    ปนาทกูล           16.               นางสาวเอมอร           เศวตบวร

                                        


File attachment (Preview and download)

2561-11-29 ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 20 (สอบแก้ตัว).pdf
2561-11-29 เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (รุ่นที่ 20) แก้ตัว.pdf
Back