ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 20

Published on 25 10 2018, IN Announcement


                                  ปรกาศ

รื่อง อบ รงการอบมหักู้ี่ยญอเขียว TREES NC รุ่ที่ 20

***************************************************

 

               ามี่สถบันอขีฝึกอรมหลัสูผู้ชี่วชาขี TREES NC ุ่ที่ 20 ื่วัที่ 17  18 กันยายน 2561 ที่ผ่าล้วั้น พื่ห้ดำป็นไ่าภาพ รรลุามถุระ์ขสถ ผลบเผู้เชี่ชา TREES ASSOCIATE NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC สถบันอขีทย ามงตไปนี้

 


                                          1.              นายกอปรพร            นุกูลคาม               2.              นายจิรวัฒน์             ศักดิ์ชลาธร

                                          3.              นายจิราพัชร์            จิตตะเสนีย์             4.              นายชนะพล             บำรุงศิลป์

                                          5.              นางสาวชนากานต์      ฤทธิศิรินทร์            6.              นางสาวชนาภา          จารุมณีโรจน์

                                          7.              นายชุมพล               พันธุ์น้อย               8.              นายณรัณ                ศิริสันธนะ

                                          9.              นายทูนธรรม            สุโฆสิต                10.              นายเทอดศักดิ์           จุลวาที

                                        11.              นายธีรวิทย์              จอมสืบ                12.              นายนคร                 มณีเนตร

                                        13.              นายนฤพนธ์             พุ่มแสง                14.              นายปฐมพงศ์            เจริญสุข

                                          15.              นายปฐมพร              สมเสนาะ            16.                นายปารินทร์            สีจร

                                          17.              นางสาวพรหมธิดา       มิเลียง               18.                นายพลจักร              นิกาญจน์กูล

       19.             นายพสกร               มานะจิตร์พันธ์       20.               นางสาวพิมพ์สิริ          โตวิจิตร

                                          21.             นางสาวภัทราภรณ์      ศรีประเสริฐ          22.              นายวีรศักดิ์              ศรีเมือง

                                          23.             นายสมชาย              เกตุรัตนมาลี          24.              นายสมทวี               จันทร์พร้อม

                                          25.            นางสาวสุภนาถ          เจียมจิตวนิชา        26.              นายอิสรชัย              บูรณะอรรจน์File attachment (Preview and download)

2561-10-25 ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 20.pdf
2561-10-26 เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (รุ่นที่ 20).pdf
Back