ประกาศผลสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES NC รุ่นที่ 19

Published on 12 06 2018, IN Announcement


     


ประกาศ

เรื่อง ผลการสอบ โครงการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES รุ่นที่ 19

***************************************************

                ตามที่สถาบันอาคารเขียวไทยได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว    TREES NC รุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 1213 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอาคารเขียวไทย ขอประกาศผลการสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES ASSOCIAT NEW CONSTRUCTION หรือ TREES-A NC ของสถาบันอาคารเขียวไทย มีรายนามดังต่อไปนี้

                    1.       นางสาวจันทร์จุรี               ลีทอง

                    2.       นายชัชวาล                        อุดมผล

                    3.       นายชิษณุพงศ์                   สัจจะวัฒนวิมล

                    4.       นางสาวฑาริกา                สกลนภรัตน์

                    5.       นายทศพล                        ธนวชิรา

                    6.       นางสาวธนวรรณ              เกติวงศ์

                    7.       นายนฤทธิ์                        ขาววิเศษ

                    8.       นายประภัทร                    เอี่ยมสำอางค์

                    9.       นายปริญญา                     แซ่ลี้

                  10.      นายมนตรี                      พงค์สุวรรณ

                  11.      นายวรชัย                       ตั้งคุณาภรณ์

                  12.      นายสมภพ                     แจ่มรัตนกุล

                  13.      นางสาวสิรีลักขณ์         วรรณธีระเดช

                  14.      นายสุกริช                     เธียรหิรัญ


File attachment (Preview and download)

2561-6-12 เอกสารลงนามผู้ผ่านการสอบผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว (รุ่นที่ 19) สอบแก้ตัว.pdf
2561-6-12 ประกาศผลสอบโครงการอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว รุ่นที่ 19 (สอบแก้ตัว).pdf
Back