งานสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีอาคารเขียว

Published on 27 03 2018, IN Lecture
สถาบันอาคารเขียวไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีอาคารเขียว เพื่อให้สมาชิกสภาวิศวกร และสมาชิกสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาคารเขียว ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ  

ภายงานประกอบด้วยการสัมมนาเรื่อง  

- สถานการณ์พลังงานและภัยพิบัติในประเทศไทย

- ความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยในการใช้อาคาร

- เทคโนโลยีอาคารเขียวในประเทศไทย  โดยมีหัวข้อบรรยายดังนี้

13.00 - 14.30 น.   หัวข้อบรรยาย : การพัฒนาและการส่งเสริมอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้ 
- การส่งเสริมอาคารเขียวในประเทศไทย
- แนวทางการพัฒนาอาคารเขียว
- บทบาทของวิศวกรกับการพัฒนาอาคารเขียว 
โดยคุณกมล  ตันพิพัฒน์  กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
 
14.30 - 16.00 น.   หัวข้อบรรยาย : กรณีศึกษาอาคารเขียวในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังนี้
- การทำอาคารเขียวให้ผ่านเกณฑ์ 
ตัวอย่างอาคารที่ตรวจประเมินอาคาร
โดย ผศ.ดร.จตุวัฒน์  วโรดมพันธ์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
 

จัดโดยสภาวิศวกร งานสัมมนาใหญ่สภาวิศวกร ประจำปี 2558 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2558


Back